Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Métamorphose aanbiedt. Door het maken van een afspraak en/of het ondergaan van eender welke behandeling bij Métamorphose, stemt de klant in met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op alle tegenstrijdige of andersluidende voorwaarden van de klant.
Métamorphose houdt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden eveneens ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.

2. Een overeenkomst met Métamorphose komt tot stand nadat de klant gevraagd heeft om een behandeling en Métamorphose aangegeven heeft de behandeling te zullen uitvoeren. Afspraken kunnen gemaakt worden via WhatsApp of via de online bookingstool die beschikbaar is op de website. Na gebruik van de online bookingstool, krijgt de klant een automatische bevestiging van de aanvraag. Deze aanvraag is in geen geval bindend, zolang er niet voldaan wordt aan het betalen van het voorschot, vermeld in Art. 4.
Métamorphose houdt zich het recht voor reeds ingeplande afspraken te vervroegen of te verlaten. De klant zal hiervan per e-mail of via WhatsApp op de hoogte worden gebracht. Geenszins kan dit aanleiding geven tot enige vergoeding in hoofde van de klant, in welke zin dan ook.

3. Métamorphose neemt een loutere inspanningsverbintenis op zich. De behandelingen zullen naar best inzicht en vermogen worden uitgevoerd.

4. De klant is een voorschot verschuldigd voor iedere afspraak. Na het bevestigen van de afspraak zal een betalingsverzoek via e-mail volgen. Betaling van het voorschot dient te geschieden binnen de 48 uur na het maken van de afspraak. Bij gebreke aan betaling binnen de 48 uur wordt de afspraak geannuleerd. De annulering zal telefonisch , via WhatsApp of via e-mail gemeld worden.
Indien de betaling van het voorschot per overschrijving wordt uitgevoerd, behoudt Métamorphose zich het recht voor hiervan een bewijs op te vragen. Het voorschot zal worden verrekend bij het afrekenen van de behandeling.
Métamorphose heeft het recht het voorschot in te houden in geval van niet komen opdagen of annulatie minder dan 24 uur op voorhand.
Voorschotten die cash of per bancontact terplaatsen worden betaald vallen onder dezelfde regeling.

5. Afspraken kunnen steeds verplaatst worden tot 48 uur voor de afspraak.
Het reeds betaalde voorschot zal mee verplaatst worden naar een gemaakte nieuwe afspraak. Indien tijdig wordt geannuleerd, doch nog geen nieuwe afspraak wordt ingepland, dan kan het voorschot gebruikt worden voor een toekomstige afspraak.
Indien binnen de 24 uur voor de geplande afspraak wordt geannuleerd of verplaatst, behoudt Métamorphose zich het recht om het volledige voorschot in te houden.
Indien tussen de 24 en 48 uur voor de geplande afspraak wordt geannuleerd, dient de afspraak te worden herpland binnen de 30 dagen - zoniet behoudt Métamorphose zich het recht om het volledige voorschot in te houden
Voorschotten worden in geen geval terugbetaald

6. De klant dient Métamorphose voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen. De klant heeft de plicht alle gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die Métamorphose nodig heeft voor de goede uitvoering van de overeenkomst. Métamorphose is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door verkeerde informatieverstrekking en/of onvolledige gegevens door de klant.

7. De klant verbindt er zich toe tijdig aanwezig te zijn op de gemaakte afspraak, het liefst een kwartier op voorhand. De klant brengt Métamorphose ervan op de hoogte dat deze niet tijdig aanwezig zou kunnen zijn. Indien de klant 15 minuten na de geplande afspraak opdaagt, heeft Métamorphose het recht de behandeling te annuleren en het voorschot in te houden.
Wanneer de klant geen bericht laat in geval van laattijdig arriveren of geheel niet verschijnt, wordt een ‘no-show’ genoteerd. Bij het herhaaldelijk voorvallen hiervan, heeft Métamorphose het recht nieuwe afspraken te weigeren.

8. De klant mag zich maximaal laten vergezellen van één persoon, dewelke tijdens de behandelingen dient te wachten in het salon. Métamorphose biedt geen opvang aan minderjarige kinderen.

9. Métamorphose is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegebracht naar het salon.

10. Métamorphose neemt de persoonlijke gegevens van de klant op en verwerkt deze in een klantenbestand. Het salon behandelt deze gegevens volgens de toepasselijke Belgische wetgeving. Meer informatie in onze privacyverklaring.

11. Métamorphose sluit, conform het wettelijk toegestane, haar aansprakelijkheid uit voor alle schade, zowel indirect als direct, die een klant mogelijks zou kunnen leiden door o.a. (zonder terzake exhausief te zijn): het gebruik van diensten van Métamorphose, het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de website of delen daarvan, onjuiste informatie op de website, fouten in producten, …

12. De klant is tegenover Métamorphose aansprakelijk voor geleden schade die door de klant toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt. Métamorphose heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

13. Iedere klacht met betrekking tot de diensten van Métamorphose vervalt indien deze niet is geschied binnen de 5 dagen na de gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft. Klachten dienen aangetekend te worden ingediend.
Métamorphose beoordeelt zo spoedig mogelijk de gegrondheid van de klacht. Indien een klacht over een behandeling gegrond is, zal Métamorphose de behandeling opnieuw verrichten. Verder dan het opnieuw behandelen gaat de gehoudenheid van Métamorphose niet. Indirecte en/of bijkomende schade zal nooit vergoed worden.

14. Métamorphose vermeldt op verzoek alle prijzen van de behandelingen en de producten. De prijzen zijn incl. 21 % BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig voor de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

15. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van één jaar vanaf datum van verstrekking. De vervaldatum wordt vermeld op de bonnen. Na vervaldatum kan in geen geval verlengd worden. Bonnen kunnen voor behandelingen gebruikt worden, tenzij anders vermeld.
Métamorphose houdt zich het recht voor cadeaubonnen te weigeren dewelke beschadigd zijn of onleesbaar zijn geworden. Métamorphose is niet verantwoordelijk voor gestolen of verloren gegane cadeaubonnen.
16. De eventuele nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden brengt de geldigheid van de overige niet in het gedrang.
Het Belgisch recht is van toepassing.

Contact info


Meer informatie nodig ? Je kan me altijd vrijblijvend een berichtje sturen!

José Vermeerschplein 10
8501 Heule (Kortrijk)
GSM: +32 (0)485 28 26 50
E-mail : stephaniedriesen@live.be
BE 0820.107.284

Enkel bereikbaar op weekdagen, uitzonderlijk in het weekend
!!! Enkel op afspraak !!!